Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №9 від 27.07.2023 р. Про створення аукціонної комісії та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Андрушівської міської ради

27 Липень 2023

Рішення №9 від 27.07.2023 р. Про створення аукціонної комісії та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Андрушівської міської ради

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Тридцять четверта сесія                                                         Восьмого скликання

27.07.2023                                                                                                     №9

Про створення аукціонної комісії та затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Андрушівської міської ради

Керуючись п.30 ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин, міська рада

ВИРІШУЄ:

1. Утворити аукціонну комісію для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Андрушівської міської ради, що додається.

2.Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Андрушівської міської ради, що додається.

3. Делегувати функції органу приватизації об’єктів комунальної власності Андрушівської міської ради виконавчому комітету Андрушівської міської ради Житомирської області (далі- орган приватизації).

4. Уповноважити Андрушівського міського голову Білецьку Галину Іванівну на підписання договорів купівлі-продажу об’єктів малої приватизації Андрушівської міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (Петро РУДЮК) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ГОРКУНА

Міський голова                                                                            Галина БІЛЕЦЬКА

Додаток

до рішення тридцять четвертої сесії Андрушівської міської ради

восьмого скликання

від 27.07.2023 року №9

СКЛАД

аукціонної  комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Андрушівської міської ради

ГОРКУН Володимирзаступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії  
САМБОРСЬКА Аннаголовний спеціаліст відділу комунальної власності, містобудування та архітектури апарату міської ради та її виконавчого комітету, секретар комісії
   
ПЕТЕЧЕЛ Оленаголовний спеціаліст відділу земельних відносин та екології апарату міської ради та її виконавчого комітету
   
ГОЛОЩУК Валентинаголовний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій апарату міської ради та її виконавчого комітету
   
ЗАКУСИЛО Віталійголовний спеціаліст відділу юридичного забезпечення апарату міської ради та її виконавчого комітету
ПОСТОЙ Оксана начальник бюджетного відділу управління фінансів апарату міської ради та її виконавчого комітету
   
РОКІТЕНЕЦЬ Оленаголовний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та її виконавчого комітету

Секретар ради                                                             Ольга ПРОКОПЕНКО

Додаток

до рішення тридцять четвертої сесії Андрушівської міської ради

восьмого скликання

від 27.07.2023 року №9

ПОЛОЖЕННЯ

про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Андрушівської міської ради

І. Загальні положення

           1. Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Андрушівської міської ради (далі-Положення) розроблено відповідно до абзацу першого частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

          2. Положення визначає порядок утворення та діяльності аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Андрушівської міської ради (далі-об’єкти малої приватизації), її повноваження, права та порядок роботи.

          3. Аукціонна комісія (далі – Комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами з питань приватизації, рішеннями Андрушівської міської ради, її виконавчого комітету та цим Положенням.

 • ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження
 •  
 • Аукціонна комісія – це тимчасово діючий колегіальний орган, що утворюється органом приватизації – виконавчим комітетом Андрушівської міської ради (далі – орган приватизації) для продажу об’єктів малої приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.
 • До складу комісії входять не менш як п’ять осіб, які є представниками органу приватизації. До складу комісії не може входити голова органу приватизації.

     У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, товариств/підприємств тощо.

 • Основні принципи діяльності комісії: дотримання вимог законодавства; колегіальність прийнятих рішень; професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).
 • До основних повноважень комісії належать:

– розробка умов продажу та їх подання на затвердження органу приватизації;         – визначення стартової ціни об’єкта малої приватизації;

– визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;

– розробка інформаційного повідомлення про проведення аукціону;

– ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження органу приватизації;

– взаємодія з виконавцем аукціону (електронна торгова система);

– інші, визначені законом повноваження.

 • Стартова ціна продажу об’єкта малої приватизації визначається відповідно до статті 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
 • До умов продажу можуть включатися зобов’язання покупця щодо:  
 • збереження основних видів діяльності;
 • внесення інвестицій;
 • виконання встановлених мобілізаційних завдань;

– погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом;

– забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

– вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом;

– установлення строку завершення будівництва, реконструкції об’єкта або установлення строку розбирання;

– збереження первісного призначення (для об’єктів незавершеного будівництва);

– установлення строку збереження профілю діяльності або можливість перепрофілювання (для об’єктів соціально-культурного призначення).

          До умов продажу комісією можуть включатися і інші умови з урахуванням особливостей для окремих об’єктів малої приватизації. 

7.      Комісія має право:

– під час розробки умов продажу вносити пропозиції органу приватизації щодо запитів до органів державної влади, господарських товариств, підприємств, установ, організацій стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також подання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

– вносити пропозиції органу приватизації щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

– заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів;

– надавати органу приватизації рекомендації щодо додаткових умов участі в аукціоні;

– під час розробки та визначення умов аукціону звертатися до органу приватизації та в інші установи із запитами щодо забезпечення комісії:

– інформацією про об’єкт аукціону, документами та іншими матеріалами, приміщенням для проведення її засідань;

– допомогою спеціалістів, радників;

– інші, визначені законом повноваження.

 • ІІІ. Порядок роботи комісії
 • Комісія починає роботу з моменту прийняття рішення про її створення.
 • Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
 • Організаційною формою роботи комісії є засідання.
 • Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.
 • Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш

як двох третин складу її членів.

 • Кожен член комісії має один голос при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, які були присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
 • За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження відповідному органу приватизації.
 • Голова комісії:

– скликає засідання комісії;

– головує на засіданнях комісії;

– дає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів комісії;

– дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи комісії;

– організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

– представляє комісію у відносинах з установами та організаціями;

– інші, визначені законом повноваження.

 • Секретар комісії:

– забезпечує підготовку матеріалів для розгляду комісією;

– забезпечує виконання доручень голови комісії;

– забезпечує підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії;

– інші, визначені законом повноваження.

 1. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії. У разі якщо засідання комісії не відбулося з причини відсутності кворуму, засідання аукціонної комісії переноситься на інший  день.
 2. Діяльність комісії припиняється у визначеному законодавством порядком.

Секретар ради                                                             Ольга ПРОКОПЕНКО