Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №2 від 25.04.2024 р. Про внесення змін до складу аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Андрушівської міської ради

25 Квітень 2024

Рішення №2 від 25.04.2024 р. Про внесення змін до складу аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Андрушівської міської ради

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок  четверта сесія                                                                  Восьмого скликання

25.04.2024                                                                                                  №2

Про  затвердження  Положення

про відділ освіти, молоді та спорту

апарату Андрушівської міської ради та її

виконавчого комітету в новій редакції

        Відповідно до ст.25, частини четвертої  статті  54, частини  першої  статті  59  Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШУЄ:

1. Затвердити Положення про відділ освіти, молоді та спорту апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету в новій редакції (додається).

2.  Вважати рішення двадцять шостої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 29.11.2022 року № 16 таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики (Степан ПАЛАМАР) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Сергія ДЕМЧЕНКА.

Міський голова                                                                          Галина БІЛЕЦЬКА

Додаток 

до рішення  сорок четвертої сесії 

Андрушівської міської ради

восьмого скликання

від 25.04.2024 року №2

Положення

про відділ освіти, молоді та спорту апарату

Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету

  1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти, молоді та спорту апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету (далі – Відділ) є виконавчим органом ради.

1.2. Відділ утворюється Андрушівською міською радою, підзвітний та підконтрольний Андрушівській міській раді, виконавчому комітету ради,  міському  голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов’язків), а з питань здійснення делегованих повноважень – підконтрольний відповідним органам виконавчої  влади.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про основні засади молодіжної політики», Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями  Андрушівської міської ради та  її виконавчого комітету та  цим Положенням.

1.4. Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав та обов’язків Андрушівської міської ради, як засновника, щодо управління закладами освіти.

1.5. Відділ не є юридичною особою.   

1.6. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється шляхом прийняття рішення міською радою.

2.Мета створення, функції, обов’язки та права  Відділу

2.1. Відділ створено з метою:

2.1.1. здійснення Андрушівською міською радою та її виконавчими органами повноважень у сфері освіти, наданих законами України «Про місцеве самоврядування Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про основні засади молодіжної політики» та іншими законодавчими актами України;

2.1.2. забезпечення на території Андрушівської міської ради для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності освіти для всіх, хто її потребує, реалізації місцевої та державної політики з питань дітей, молоді та спорту, формування якісного інформаційно-освітнього простору та надання населенню послуг в сфері фізичної культури та спорту шляхом виконання відповідних державних та місцевих програм через мережу комунальних установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Андрушівської міської територіальної громади.

2.1.3. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.Основні завдання та функції

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання та функції:

3.1.1 Відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти, молодіжної політики, спорту на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти.

3.1.2. Аналізує стан освіти, молоді та спорту в територіальній громаді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.1.3. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя, співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади. 

3.1.4. Забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території.    

3.1.5. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестацію відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3.1.6.  Готує проєкти та забезпечує виконання рішень, розпоряджень міської ради,   її виконавчого комітету з питань, що віднесені до компетенції Відділу.  

3.1.7. Забезпечує в межах визначених законодавством право жителів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту,  молодіжної політики шляхом виконання відповідних державних і місцевих цільових програм, надання населенню якісних послуг через мережу відповідних комунальних установ та закладів.

3.1.8. Сприяє організації фізкультурно-спортивних заходів серед населення, в тому числі заходів, спрямованих на покращення фізичного виховання дітей i молоді. 

3.1.9. Подає до органів державної статистичної звітності в установленому порядку звіти про стан  та розвиток освіти, фізичної культури та спорту в громаді, позашкільної освіти, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних статистичної звітності уповноваженими працівниками підпорядкованих закладів освіти.   

3.1.10. Організує проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 3.1.11. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до Андрушівської міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади.

3.1.12. Здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання дошкільної, початкової та повної загальної середньої  освіти, позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами.

3.1.13. Веде облік дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають на території громади шляхом створення та оновлення реєстру даних, а також кількісний облік дітей дошкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України та закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами). 

3.1.14.  Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходи щодо зміцнення їх матеріально-технічної бази, розробляє  положення про змагання та проводить регіональні змагання, фізкультурно-спортивні заходи і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.1.15. Порушує перед Андрушівською міською радою питання про заснування, реорганізацію або ліквідацію освітніх закладів, у тому числі закладів позашкільної освіти.

3.1.16. Організовує роботу щодо поповнення підручниками заклади загальної середньої освіти, формує замовлення та здійснює аналіз інвентаризації бібліотечних фондів, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, відповідно до навчальних програм, організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців закладів загальної середньої освіти.

3.1.17. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для занять фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців громади.

3.1.18.Організовує підготовку освітніх закладів комунальної власності громади до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період та здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму, підвезенням, організацією харчування дітей у комунальних закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів відповідно до чинного законодавства України, здійснення оздоровчих заходів.

3.1.19.  Координує роботу за дотриманням установчих документів закладів освіти під час їхньої діяльності.

3.1.20. Надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у сфері освіти шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 

3.1.21. Здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішенні за результатами розгляду таких скарг.  

3.1.22. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.  

3.1.23. Здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань в закладах освіти.

3.1.24. Забезпечує контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти, дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням закладами освіти громади державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної  освіти.    

3.1.25. Сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти громади.

3.1.26. Вивчає стан фінансового забезпечення та матеріально-технічної бази закладів освіти, що є комунальною власністю територіальної громади.

3.1.27. Здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів місцевого самоврядування та цього Положення.

3.1.28. Здійснює заходи, спрямовані на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, талановитої молоді, організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, літніх таборах, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей  та молоді.   

3.1.29. Забезпечує замовлення та отримання бланків документів про освіту державного зразка, координує забезпечення ними підпорядкованих закладів.

4. Обов’язки та права відділу: 

4.1. Обов’язки відділу:

4.1.1. Забезпечує виконання вимог чинного законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

4.1.2. Забезпечує дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.

4.1.3. Координує роботу, пов’язану із здійснення у навчальних закладах професійної орієнтації учнів. 

4.1.4. Координація роботи спортивних майданчиків, за ефективністю та цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери відділу.

4.1.5. Координує в межах своїх повноважень роботу закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру,  забезпечує дотримання ними вимог чинного законодавства та установчих документів.

4.1.6. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.  

4.1.7. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти.

4.1.8. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти.

4.1.9. Здійснює вивчення статутів закладів комунальної форми власності й подає їх на затвердження міській раді, контролює їх реєстрацію відповідно до чинного законодавства України.

4.1.10. Сприяє впровадженню навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; вивчає навчальні плани освітніх програм.  

4.1.11. У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в інших закладах комунальної власності.

4.1.12. Взаємодіє з дитячими і молодіжними організаціями, творчими об’єднаннями, товариствами.

4.1.13. Координує роботу, пов’язану зі здійсненням у закладах освіти профорієнтаційної роботи з дітьми, учнями, вихованцями.

4.1.14. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників Відділу, закладів освіти.

Відділ має Право:

4.2.1 Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, фахівців, експертів.

4.2.2 Вносити до Андрушівської міської ради пропозиції щодо фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету в частині забезпечення освітньої галузі. 

4.2.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від закладів освіти, позашкільної освіти, інших структурних підрозділів інформацію, документи і матеріали, статистичну звітність та іншу інформацію необхідну для виконання покладених на Відділ завдань.  

4.2.4. У межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами ради, органами місцевого самоврядування, влади, а також підприємствами, установами та організаціями.

4.2.5. Сприяє розвитку видів спорту, офіційно визнаних в Україні.

4.2.5. Користується іншими правами, що передбачені чинним законодавством України.

5. Керівник та працівники Відділу

5.1. Керівником Відділу є його начальник. Начальник відділу є посадовою особою місцевого самоврядування, приймається на службу шляхом призначення міським головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством. Начальник Відділу підзвітний і підконтрольний міському  голові та заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків). Представляє інтереси відділу освіти, молоді та спорту в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, судових та інших органах з питань, що належать до його компетенції. 

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1.здійснює керівництво діяльністю Відділу; забезпечує виконання покладених обов’язків, визначає посадові обов’язки між працівниками Відділу; затверджує посадові інструкції працівників Відділу; планує роботу Відділу та забезпечує аналіз стану виконання та звітування про його роботу; здійснює керівництво та контроль за роботою Відділу; 

5.2.2. в установленому порядку готує пропозиції, подання міському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення працівників Відділу, керівників підпорядкованих закладів освіти;

5.2.3. здійснює інші повноваження та функції, передбачені законодавством та посадовою інструкцією, у тому числі проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти .

5.2.4. Працівники Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», вони приймаються на службу шляхом призначення міським  головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством.

6. Відповідальність

Начальник та працівники Відділу несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством, за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань та реалізацію його повноважень відповідно до своїх посадових інструкцій та цього Положення.

7. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Відділ може виконувати зазначені завдання і функції самостійно або разом з іншими структурними підрозділами апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету, а у випадках, передбачених законодавством – з територіальними підрозділами органів державної виконавчої влади, державними органами, іншими юридичними особами, незалежно від форми власності, та фізичними особами. 

8.Прикінцеві  положення

Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Керуючий справами виконавчого комітету                                             Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ