Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення 15. Про Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я на 2021 рік

23 Грудень 2020

Рішення 15. Про Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я на 2021 рік

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Друга сесія Восьмого скликання

від 23 грудня 2020 року №15

Про Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я  на  2021 рік

Відповідно до  статей 26, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», врахувавши рішення виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 18.12.2020 року № 102,  рекомендації постійних комісій з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики та з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму фінансової підтримки закладів охорони здоров’я  на  2021 рік  (додається).
  2. Управлінню фінансів міської ради передбачити у міському бюджеті кошти на виконання заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, фізичного виховання, культури та соціальної політики (Ющинський Ю.В) та з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Ткаченко Д.В.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (Демченка С.Д.).

Міський голова Галина  БІЛЕЦЬКА


СХВАЛЕНО Рішення виконкому Андрушівської міської ради 18.12.2020 року  №102

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання  23.12.2020 року  №15

ПРОГРАМА

фінансової підтримки закладів охорони здоров’я  на  2021 рік

м. Андрушівка 2020 рік


ПАСПОРТ

Програми фінансової підтримкизакладів охорони здоров’я  на

 2021 рік

1Ініціатор розроблення ПрограмиАндрушівська міська рада
2Назва документу, який є підставою для розроблення ПрограмиБюджетний кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, закони України  «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»
3Розробник ПрограмиАндрушівська міська рада
4Відповідальні виконавці ПрограмиАндрушівська міська рада , Комунальне некомерційне підприємство «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради
5Учасники ПрограмиКомунальне некомерційне підприємство «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської міської ради, виконавчий комітет Андрушівської міської  ради
6Терміни реалізації Програми 2021 рік
7Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні ПрограмиДержавний бюджет, кошти бюджету Андрушівської міської ради, інші джерела не заборонені чинним законодавством України  
8Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації ПрограмиВ межах фінансових можливостей

І. Загальні положення

Програма розроблена на підставі Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», визначає перспективи розвитку первинної  та вторинної ланки галузі охорони здоров’я.

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», впровадженням нової моделі фінансування закладів охорони здоров’я, перетворення комунальних закладів медичної допомоги в некомерційні підприємства виникла необхідність у створенні програми розвитку та підтримки комунальних підприємств закладів охорони здоров’я.

Відповідно до частини 5 статті 3 Закону  України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми «місцевих стимулів»), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я.

Відповідно до підпунктів «г» та «ґ» пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України з місцевого бюджету для закладів, які надають первинну медичну допомогу, можуть фінансуватися: оплата комунальних послуг та енергоносіїв, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню; співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради та КНП «ЦПМСД» Андрушівської міської ради, поліпшення їх матеріально – технічної бази та створення належних умов для розвитку первинної та вторинної медичної допомоги. Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення.

ІІ. Опис проблеми

Одним з основних напрямків завдань органів місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я гарантованого рівня медичної допомоги. Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

Демографічна ситуація характеризується від’ємним природним приростом. Відмічається зростання загального тягаря хвороб. Викликає занепокоєння тенденція до погіршення стану здоров’я дорослого населення та молоді, збільшення частоти хвороб серцево-судинної системи, соціально значущих хвороб, онкологічних захворювань. Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема тютюнопаління, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім серед осіб молодого віку.

Основною проблемою, на яку буде спрямована програма – проблема фінансового характеру – дефіцит коштів на оплату енергоносіїв, придбання ліків, оплату праці працівникам, кошти для модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, закупівлі  діагностичного обладнання та на поточні витрати. Беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної допомоги населенню громади, виникає вкрай необхідна потреба у наданні закладам охорони здоров`я фінансової підтримки з місцевого бюджету.

Прийняття Програми фінансової підтримки створює правові засади для запровадження фінансування за рахунок Державного, місцевого бюджетів, інших джерел не заборонених чинним законодавством України. 

ІІІ. Мета Програми

Збереження і поліпшення стану здоров’я населення громади, підвищення якості надання вторинної та первинної медичної допомоги; забезпечення стабільної роботи КНП «Андрушівська міська лікарня» Андрушівської міської ради  та КНП «ЦПМСД» Андрушівської міської ради відповідно до їх функціонального призначення; забезпечення оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків; оновлення  матеріально-технічної бази; забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємств; забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення; проведення поточного ремонту та здійснення належного утримання робочих місць.

ІV.  Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої первинної, ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям громади.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету Андрушівської міської ради та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування можуть коригуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної Програми. Обсяг бюджетних коштів визначається  виходячи із фінансової можливості бюджету.

VI. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання програми дозволить: створити умови для стабільної роботи закладів охорони здоров’я при здійсненні своєї діяльності; забезпечити своєчасні розрахунки закладів охорони здоров’я з бюджетами всіх рівнів; надати вчасне, якісне та безперебійне медичне обслуговування населення; забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати та нарахувань на неї; дотримуватись нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні медичних послуг.

VII. Виконання заходів Програми

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.

Керуючий справами Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ