Тестова версія!
Увага! Веб-сайт працює в тестовому режимі. Деякі файли можуть бути тимчасово недоступні. Дана сторінка є неточною копією текстового документу рішення з можливими змінами форматування. Для перегляду точної копії, звертайтесь до оригіналу файлу, доступного для завантаження.

Андрушівська міська рада

(веб-сайт в розробці)

Рішення №5 від 29.01.2021 р. Про затвердження Положення про порядок списання комунального майна, що перебуває у комунальній власності Андрушівської міської ради.

29 Січень 2021

Рішення №5 від 29.01.2021 р. Про затвердження Положення про порядок списання комунального майна, що перебуває у комунальній власності Андрушівської міської ради.

Оригінальний файл з текстом рішення: Завантажити текст

Оригінальний файл з результатами поіменного голосування: Завантажити текст


АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Четверта сесія Восьмого скликання

29.01.2021 №5

Про затвердження Положення  про порядок списання комунального майна, що  перебуває у комунальній власності  Андрушівської міської ради

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, частини сьомої статті 75 Господарського кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 13 вересня 2016 року №818 “Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання” , керуючись частиною першою статті 26 та частиною п’ятою статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою вдосконалення системи управління майном, що належить до комунальної власності Андрушівської міської ради, встановлення єдиних вимог до порядку його списання, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок списання комунального майна, що перебуває у комунальній власності Андрушівської міської ради (далі – Положення,  додаток 1).
  2. Створити комісію по списанню комунального майна, що перебуває у комунальній власності Андрушівської міської ради (додаток 2).
  3. Керівникам організацій, установ, закладів, підприємств Андрушівської міської ради при вирішенні питань щодо списання, відчуження та передачі основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, керуватись у своїй діяльності цим Положенням.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (Рудюк П.М.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Горкуна В.І.

Міський голова Галина БІЛЕЦЬКА


Додаток 2 до рішення четвертої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 29.01.2021 №5

Склад комісії по списанню комунального майна, що належить до комунальної власності Андрушівської міської ради.

Горкун Володимир Іванович – заступник голови міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;

Савчук Наталія Анатоліївна – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради, секретар комісії;

Члени комісії:

Комінарець Антон Олександрович – начальник відділу комунальної власності, містобудування та архітектури Андрушівської міської ради комітету;

________________________ начальник відділу юридичного забезпечення міської ради;

Рудюк Петро Миколайович – голова  постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин (за згодою);

_______________________ керівник та бухгалтер підприємств, установ та організацій Андрушівської міської ради, які являються балансоутримувачами відповідного майна.

Секретар ради Ольга ПРОКОПЕНКО


Додаток 2 до рішення четвертої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від  29.01.2021 №5 

Положення «Про порядок списання, безоплатної передачі майна, що належить до комунальної  власності Андрушівської міської ради»

І. Загальна частина

Порядок списання, безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності Андрушівської міської ради (надалі – Положення) розроблено з метою ефективного використання майна, здійснення належного контролю за списанням основних засобів, встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що є комунальною власністю Андрушівської міської ради.

Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України  від 08.11.2007року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», Постанови Кабінету Міністрів України  від 13.09.2016року № 818  «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку в держаному секторі 121 «Основні засоби» (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 12.10.10р. № 1202), методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.15р. № 11, із змінами та доповненнями (наказ Міністерства фінансів  від 25.09.15р. № 840).

1.1. Положення визначає єдині вимоги до порядку списання майна, яке належить до комунальної власності Андрушівської міської ради, а саме: матеріальні активи, що відповідно до законодавства України визнаються основними засобами  (надалі – майно).

1.2. Дія Положення про списання поширюється на майно, яке належить до комунальної власності Андрушівської міської ради та закріплене за суб’єктами господарювання на праві господарського відання або на праві оперативного управління.

1.3. Списання майна з балансу суб’єктів господарювання здійснюється шляхом ліквідації, безоплатної передачі та відчуження (продажу майна).

 1.4.Суб’єктами господарювання є комунальні підприємства, організації, заклади, що засновані на власності Андрушівської міської ради. (надалі – суб’єкти господарювання).

1.5. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами України та нормативно-правовими актами.

ІІ. Порядок списання майна, яке належить до комунальної власності Андрушівської міської ради способом ліквідації.

2.1.Списанню з балансів суб’єктів господарювання шляхом ліквідації підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам, організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільним), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, не придатне для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема, у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням або пошкодженням внаслідок аварії чи стихійного лиха і відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

2.2.Списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

 2.3. Списанню з балансів суб’єктів господарювання Андрушівської міської ради підлягає майно, що відповідає наведеним нижче критеріям:

3.1. Фізично зношене, морально застаріле, непридатне для подальшого використання.

2.3.2. Втратило критерій визнання активу, тобто отримання економічних вигод від його використання у майбутньому не очікується (морально застаріле, фізично зношене).

2.3.3. Пошкоджене внаслідок аварій чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим та/або економічно недоцільним).

2.4. Списання майна здійснює суб’єкт господарювання міської ради (комісія), на балансі якого воно перебуває, після отримання на це відповідного дозволу, який надається:

2.4.1. На списання об’єктів нерухомого майна, транспортних засобів, непридатних для подальшого використання і повністю не амортизованих основних засобів – рішенням сесії міської ради на підставі акта – комісії про списання майна, затвердженого керівником суб’єкта господарювання.

2.4.2. На списання повністю амортизованих основних засобів, первісна (переоцінена) вартість яких становить більш як 10000 грн. – рішенням сесії міської ради на підставі акта – комісії про списання майна.

2.4.3. На списання повністю амортизованих основних засобів первісна (переоцінена) вартість яких становить до  10000 грн. (крім нерухомого майна, транспортних засобів, передавальних пристроїв) – за рішенням керівника суб’єкта господарювання відповідно до цього Положення на підставі акта – комісії про списання майна, затвердженого керівником суб’єкта господарювання.). При цьому керівник контролює процес списання і несе відповідальність за достовірність та правильність складання документів на списання.

2.4.4. Знос майна, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості основних засобів, не може бути обов’язковою підставою для їх списання:

2.5. З метою отримання дозволу на списання майна суб’єкти господарювання передають до міської ради необхідні документи, передбачені законодавством та цим Положенням для їх попереднього розгляду та встановлення відповідності до всіх нормативних документів, які регламентують порядок надання дозволу на списання майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста, а саме:

2.5.1. Обгрунтування необхідності та доцільності списання майна, а також наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.

2.5.2. Акт – відомість інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 1.

2.5.3. Акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання.

2.5.4. Копії документів на майно за наявності (у разі відсутності надається пояснення).

2.5.5. При списанні транспортного засобу, крім зазначених вище документів, подає:

2.5.6. Копію технічного паспорта.

2.5.7. Акт технічного стану автотранспортного засобу.

2.5.8. Висновок балансоутримувача та комісії із списання майна з визначення придатності для подальшої експлуатації транспортного засобу або його частин.

2.5.9. Звіт про списання основних засобів згідно з Додатком 2.

2.6. Керівник суб’єкта господарювання несе відповідальність за зміст наданих документів та достовірність наведених у них даних.

2.7.У разі необхідності отримання додаткової інформації та виявлення помилок суб’єкт управління майном повертає відповідні документи суб’єкту господарювання з письмовими зауваженнями для усунення недоліків.

2.8. Для подання додаткової інформації чи усунення суб’єктом господарювання недоліків в документах встановлюється строк тривалістю 5  робочі дні.

2.9. Суб’єкт управління майном розглядає подані документи протягом 7 робочих днів з дати отримання та приймає рішення про погодження чи відмову в погодженні списання майна, яке доводиться до суб’єкта господарювання у формі листа.

2.10. Після погодження списання майна шляхом ліквідації суб’єкт управління майном готує проект рішення міської  ради про надання згоди на списання майна та вносить його на розгляд сесії. Такий проект рішення підлягає обов’язковому погодженню відділом комунальної власності, містобудування та архітектури та відділом бухгалтерського обліку, звітності.

2.11. Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

2.12. Рішення про надання згоди на списання майна оформляється у формі рішення сесії міської ради, а про відмову у наданні такої згоди – у формі листа, підготовленого суб’єктом управління – (Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури апарату Андрушівської міської ради та її виконавчого комітету).

2.13. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття сесією міської ради рішення про надання згоди на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха) або після відповідного наказу керівника комунального підприємства.

2.14. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо комунальним підприємством або уповноваженим органом Андрушівської міської ради на балансі якого перебуває майно.

2.15. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання,  придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати, оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

2.16. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. 

2.17. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

2.18. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів  техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

ІІІ. Порядок списання майна, яке належить до комунальної власності Андрушівської міської ради  способом безоплатної передачі.

 3.1. Безоплатна передача майна, яке належить до комунальної власності Андрушівської міської ради  з балансу на баланс суб’єктів господарювання здійснюється за погодженням сторін з дозволу виконавчого комітету міської ради.

3.2. Безоплатна передача майна, яке належить до комунальної власності Андрушівської міської ради, в тому числі морально застаріла комп’ютерна техніка, придатна для подальшого використання передається з комунальної власності до інших форм власності згідно з вимогами діючого законодавства України з дозволу міської ради.

VII. ПОРЯДОК СПИСАННЯ МАЙНА ШЛЯХОМ ВІДЧУЖЕННЯ (ПРОДАЖ МАЙНА)

1. Списання майна шляхом відчуження здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі рішення Андрушівської міської ради про надання дозволу на відчуження майна за погодженням з суб’єктом управління майном.

2. Рішення про погодження чи про відмову в погодженні списання майна шляхом відчуження суб’єкт управління майном доводить до суб’єкта господарювання у формі листа. Після погодження списання майна суб’єкт управління майном готує проект рішення Андрушівської міської ради про надання згоди на списання майна шляхом відчуження та вносить його на розгляд  ради. Такий проект рішення підлягає обов’язковому погодженню відділом комунального майна, містобудування та архітектури та відділом бухгалтерського обліку та звітності міської ради.

3. Відчуження комунального майна здійснюється шляхом його продажу.

4. Відчуженню підлягають матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами).

5. Дія цього Положення про списання не поширюється на відчуження:

1) цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

2) індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об’єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;

3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження;

4) майна що віднесено до об’єктів цивільного захисту ;

5) майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом.

 IV. УТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ КОМІСІЇ ЗІ СПИСАННЯ МАЙНА.

1. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія зі списання майна (далі – Комісія), головою якої є заступник керівника суб’єкта господарювання, а членами – головний бухгалтер або його заступник (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку), працівники інших структурних підрозділів суб’єкта господарювання, а також залучені за вимогою суб’єкта господарювання його представники та інші фахівці.

Склад Комісії затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб’єкта господарювання.

Розпорядчий акт про утворення Комісії поновлюється щорічно або за потреби.

2. Для участі у роботі Комісії зі встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної Комісії, який підписує акт про списання або передає Комісії свій письмовий висновок, який додається до акта і є його невід’ємною частиною.

3. Комісія зі списання майна:

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

4) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

5) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню;

6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

7) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

4. За результатами роботи комісії складається протокол засідання Комісії, до якого додаються:

1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

3) акти на списання майна;

4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

5. У протоколі засідання Комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками Комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача чи розукомплектованого.

6. Протокол засідання Комісії підписується всіма членами Комісії. У разі незгоди з рішенням Комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

7. В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

8. В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

9. У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

10. Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання.

ІV. Прикінцеві положення

4.1. Керівник суб’єкта господарювання, керівник виконавчого органу міської ради контролює, організовує, забезпечує та відповідає за дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

4.2. Керівник суб’єкта господарювання, керівник виконавчих органів міської ради несуть відповідальність за зміст та достовірність документів, що надаються згідно з цим Положенням.

4.3. Керівник суб’єкта господарювання, керівник виконавчого органу міської ради відповідає згідно з чинним законодавством України за цільове використання коштів, отриманих від реалізації основних засобів (рухомого та нерухомого майна).

4.4. Спірні питання, що виникають у процесі списання майна відповідно до цього Положення, вирішуються у відповідності з вимогами чинного законодавства України.      

Секретар ради Ольга ПРОКОПЕНКО


Додаток № 1 до Положення про порядок списання комунального майна, що перебуває у комунальній власності Андрушівської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________

(посада керівника суб’єкта господарювання)

________________________

(підпис), (ініціали та прізвище)

____________________ 2021 р.

М. П.

АКТ інвентаризації майна, що пропонується до списання

______________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання та його місцезнаходження)

______________________________________________________________

На підставі наказу від ___________ 2021 р. № _____

Комісією у складі ______________________________________________

(посада, прізвище та ініціали членів комісії)

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Проведено інвентаризацію майна комунальної власності,  що пропонується до списання станом на ______   ________ 2021 р

Інвентаризацію розпочато ___ _________ 2021 р.

Інвентаризацію закінчено ___ _________ 2021 р.

Під час проведення інвентаризації встановлено:

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.

Усього

Голова комісії:                     ______________                   ___________________

                                               (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

Члени комісії:                       ______________                 ____________________

                                               (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

Секретар міської ради                                                                                                                          О.В. Прокопенко


Додаток № 2 до Положення

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________________________

(посада керівника суб’єкта господарювання)

____________________________________

(підпис), (ініціали та прізвище)

____________________ 2021 р.

М. П.

ЗВІТ про списання основних засобів комунальної власності

Деякі таблиці неможливо відтворити на веб-сторінці, тому повна версія документу із таблицями доступна по посиланню зверху сторінкии.

Усього

Голова комісії:          ______________      ___________________

                                      (підпис)                      (ініціали та прізвище)

Члени комісії:           ______________          ____________________

 Секретар міської ради О.В. Прокопенко